new-asendia-logo

Polityka prywatności

 
1. Wprowadzenie

Poniższa polityka prywatności przedstawia Państwu jako „osobie, której dane dotyczą” informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw gwarantowanych przepisami ustawy o ochronie danych. Co do zasady z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednak podanie i przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do korzystania ze specjalnych usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem strony internetowej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej uzasadniającej takie przetwarzanie, zawsze prosimy o wyrażenie zgody osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika, takich jak np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail itp., odbywa się zawsze zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach, mającymi zastosowanie względem „ASENDIA Management SAS”. Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji o zakresie i celu gromadzonych przez nas danych osobowych.

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak przesyłanie danych w Internecie nadal charakteryzuje się występowaniem luk w zabezpieczeniach, co uniemożliwia zagwarantowanie całkowitej ochrony. Z tego powodu możliwe jest przesłanie do nas danych osobowych w inny sposób, np. telefonicznie lub pocztą.

 

2. Administrator danych

Administratorem danych jest:

ASENDIA MANAGEMENT SAS

Wpisana do rejestru handlowego w Paryżu (RCS) pod numerem: 752 460 170
Adres siedziby i dane kontaktowe firmy: (CP Y805) 9 Rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paryż
Francja
Numer telefonu: 0080088877700
Adres e-mail: info.com@asendia.com
Strona internetowa: www.asendia.com
 

ASENDIA GERMANY GmbH

Numer w rejestrze handlowym: HRB 9578
 
Besuchsadresse und Kontaktdaten des Unternehmens: Redcarstrasse 3, 53842 Troisdorf
Niemcy
Numer telefonu: +49 800 1817000
Adres e-mail: info.de@asendia.com 
Strona internetowa: www.asendia.de 
 
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem następujących danych:

ASENDIA MANAGEMENT SAS 

Group Data Protection Manager (CP Y805)
9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paryż
Francja
 

ASENDIA GERMANY GmbH

Data Protection Manager (inspektor ochrony danych)
Redcarstrasse 3 , 53842 Troisdorf
Niemcy

dataprotection.de@asendia.com

W razie pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych prosimy skontaktować się w dowolnym czasie bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

4. Objaśnienia pojęć

Niniejsza polityka prywatności opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego ustawodawcę i przepisach wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze postanowienia o ochronie danych osobowych mają być powszechnie dostępne i zrozumiałe, również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, poniżej przedstawiono objaśnienia do zastosowanej terminologii. W tych postanowieniach o ochronie danych osobowych używane są między innymi poniżej wskazane pojęcia.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących pojęć:

1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych (lub przedsiębiorstwo).

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Pod pojęciem „ograniczenie przetwarzania” należy rozumieć oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

6. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

8. Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

9. Strona trzecia

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

10. Zgoda

„Zgoda” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania

Dla naszej firmy podstawą prawną operacji przetwarzania w przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie w określonym celu jest art. 6 ust. 1 (a) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, np. operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub realizacji świadczeń wzajemnych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 (b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania niezbędnych do wykonania działań przedumownych, takich jak zapytania dotyczące naszych produktów i usług.

Jeśli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 (c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład wtedy, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę uległa wypadkowi i jej dane, takie jak nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje, musiałyby zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 (d) RODO.

Wreszcie operacje przetwarzania mogą być realizowane na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 (f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie wynikają z żadnej z powyższych podstaw prawnych, mogą być wykonywane na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Nasze upoważnienie do przeprowadzania takich operacji przetwarzania wynika w szczególności z faktu wyraźnego ich uregulowania w prawie europejskim. W tym zakresie ustawodawca wskazał, że występowanie uzasadnionego interesu można założyć w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

6. Ujawnianie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim w celach innych niż określone poniżej.

Ujawnianie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, stronie trzeciej następuje wtedy, gdy:

 1. osoba ta udzieliła nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 (a) RODO,
 2. ujawnienie danych jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 (f) RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma podstaw, aby sądzić, że występuje nadrzędny uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą, w nieujawnianiu tych danych,
 3. istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 (c) RODO; oraz
 4. jest to prawnie dozwolone i niezbędne do wykonania naszej umowy z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 (b).

Aby chronić Państwa dane i ew. zapewnić możliwość przekazywania danych do państw trzecich (poza UE), zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych („umowa o przetwarzanie danych”) w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

 

7. Technologia

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane dostępowe lub prośby o kontakt, które przesyłane są do nas jako operatora strony internetowej, stosujemy na tej stronie szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres strony w przeglądarce zmieni się z „https://” na „http://”, a obok pojawi się ikona zamkniętej kłódki.

Korzystamy z tej technologii, aby chronić przesyłane przez Państwa dane.

7.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie loguje się ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie te dane, które przeglądarka użytkownika wysyła na nasz serwer (jako tzw. „pliki dziennika serwera”). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wejściu na stronę internetową lub na zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Te dane można pobierać.

 1. Rodzaje i wersje używanych przeglądarek,
 2. system operacyjny używany przez system dostępu,
 3. strona internetowa, z której system dostępu przechodzi na naszą stronę (tzw. strona odsyłająca),
 4. podstrony wywoływane na naszej stronie internetowej poprzez system dostępu,
 5. data i godzina wejścia na stronę internetową,
 6. adres protokołu internetowego (adres IP) oraz
 7. dostawca usług internetowych systemu dostępowego.

Wykorzystanie tych ogólnych danych i informacji nie pozwala na identyfikację osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane w celu:

 1. dostarczania treści naszej strony internetowej w odpowiedni sposób,
 2. optymalizacji i wyświetlania zawartości strony internetowej,
 3. zapewnienia ciągłości działania naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej, a także w celu
 4. dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

Dlatego te zebrane dane i informacje są poddawane przez nas m.in. analizie statystycznej w celu poprawy ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby zapewnić jak najlepszą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1(f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

 

8. Pliki cookie (ciasteczka)

8.1 Ogólne informacje na temat plików cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i zapisywane w systemie IT (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) użytkownika.

Informacje generowane przez dane zastosowane urządzenie są zapisywane w plikach cookie. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy natychmiastowy dostęp do tożsamości użytkownika.

Zastosowanie plików cookie pomaga nam poprawić naszą stronę internetową, uprzyjemniając korzystanie z niej. Na przykład używamy plików cookie dotyczących sesji, aby określić, czy użytkownik odwiedził już określone strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

Używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji korzystania przez użytkownika z naszej strony oraz w celu zarejestrowania jego zgody na ustawienie technicznie niekoniecznych plików cookie w jego systemie IT, o ile taka zgoda została udzielona. Te pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Kiedy użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, pliki cookie umożliwią nam automatyczne rozpoznanie, że odwiedził on wcześniej naszą witrynę, a także pobranie wprowadzonych przez niego wpisów i ustawień, aby nie musiał wprowadzać ich ponownie.

Używamy również plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej analizy w celu optymalizacji naszych usług. Te pliki cookie pozwalają nam na automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą stronę internetową, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

8.2 Podstawa prawna stosowania plików cookie

Dane przetwarzane przez pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, służą ochronie naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 (f) RODO.

Pod względem technicznym pliki cookie są niezbędne do realizacji następujących funkcji:

(1) Akceptacja ustawień językowych

(2) Aktualizacja ustawień plików cookie

Przetwarzanie danych użytkownika za pośrednictwem naszego pliku cookie zgody jest niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku zarejestrowania tej zgody (art. 7 ust. 1 RODO). Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 (c) RODO.

W przypadku wszystkich innych plików cookie, na które użytkownik wyraził zgodę za pośrednictwem naszego baneru cookie opt-in, obowiązuje podstawa prawna wynikająca z art. 6 ust. 1 zd. 1 (a) RODO.

 

9. Zawartość naszej strony internetowej

9.1 Hubspot

Na tej stronie internetowej używamy narzędzia HubSpot do naszych działań marketingowych online (w tym mailingowych biuletynów marketingowych i zautomatyzowanych kampanii mailingowych, social media publishing & reporting (np. źródła ruchu, udostępnienia), zarządzania kontaktami (np. segmentacja użytkowników & CRM), landing pages i formularza kontaktowego). HubSpot to narzędzie do automatyzacji marketingu wykorzystywane do hostingu, marketingu mailowego i marketingu w mediach społecznościowych. Narzędzie to śledzi i raportuje aktywność internetową. HubSpot wykorzystuje następujące dane zebrane w celu śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi:

 • w formie zanonimizowanej: informacje o przeglądarce, dane demograficzne, rodzaj sprzętu/oprogramowania, wywołania strony, obsługiwane obszary
 • w formie pseudonimizowanej: adres IP, dane dotyczące lokalizacji, dane dotyczące strumienia kliknięć
 • w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko oraz osobiste dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), nazwa firmy, zainteresowania treścią, interakcje internetowe, pobrane materiały.

HubSpot to firma mająca swoją siedzibę w USA. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Jeżeli i o ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, podstawą prawną korzystania z usług Hubspot jest art. 6 ust. 1 (f) RODO – uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z tej usługi jest optymalizacja naszych działań marketingowych i poprawa jakości usług na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat działań dotyczących ochrony danych osobowych firmy HubSpot można znaleźć na stronie internetowej HubSpot Privacy & Terms: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

9.2 Kontakt/formularz kontaktowy

Dane osobowe gromadzone są w momencie kontaktu z nami (na przykład podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Jeśli użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego do kontaktu z nami, w formularzu tym znajdują się informacje, jakie dane są zbierane. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub celem nawiązania kontaktu oraz obsługi związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO. Jeśli użytkownik kontaktuje się w celu zawarcia umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 (b) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania jego żądania. Dzieje się tak, jeśli z okoliczności wynika, że stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony i nie istnieją prawne obowiązki przechowywania danych, które zabraniają ich usunięcia.

9.3 Zarządzanie aplikacjami rekrutacyjnymi/giełda pracy

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe od kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła nam swoje dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład na adres e-mail lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli zostanie zawarta z kandydatem umowa o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 88 RODO, a także obowiązujące lokalne przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie ich przetwarzania danych osobowych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy oraz po nawiązaniu stosunku pracy w celu jego realizacji lub rozwiązania.

Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o pracę z danym kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie okresu przysługującego kandydatowi na złożenie ewentualnych skarg na nieuzasadnione nierówne traktowanie w świetle obowiązujących przepisów o równym traktowaniu, chyba że inne uzasadnione interesy z naszej strony uniemożliwiają ich usunięcie. W tym kontekście inne uzasadnione interesy obejmują na przykład obowiązek przedłożenia dowodów w postępowaniu sądowym na podstawie obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących równego traktowania.

 

10. Biuletyny/e-booki/raporty

10.1 Pobieranie e-booków i raportów

Dane osobowe są gromadzone podczas pobierania naszych e-booków lub raportów za pośrednictwem powiązanego formularza wprowadzania danych. Dane te są przechowywane i wykorzystywane do oceny zainteresowania potencjalnych klientów dalszymi produktami i usługami Asendii. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w przeprowadzeniu wspomnianej oceny zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 (f) RODO.

Powyższe dane będą przechowywane przez 6 miesięcy, jeśli użytkownik nie będzie utrzymywał z nami korespondencji (nie otworzy ostatnich 6 wiadomości e-mail).

Jeżeli – w odniesieniu do pobierania naszych e-booków lub raportów – użytkownik wyraził zgodę na dalsze kontakty z naszym działem sprzedaży lub partnerami, nasz dział sprzedaży lub partnerzy zwrócą się do użytkownika celem omówienia ewentualnej współpracy z Asendia. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO. W takim przypadku dane użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez niego pierwotnej zgody na takie kontakty.

10.2 Biuletyn dla stałych klientów

Jeśli użytkownik poda nam swój adres e-mail przy zakupie towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do okresowego wysyłania wiadomości e-mail z ofertami odnoszącymi się do wcześniejszych zakupów podobnych produktów lub usług z naszej oferty. Do tego celu nie jest wymagana specjalna zgoda użytkownika, jeżeli obowiązujące lokalne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i konkurencji zezwalają na wysyłanie takich wiadomości e-mail bez uprzedniej specjalnej zgody użytkownika. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes dotyczący zindywidualizowanego marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO. Jeśli użytkownik wyraźnie zabroni wykorzystywania swojego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać do niego żadnych wiadomości e-mail. W każdej chwili użytkownik może zabronić wykorzystywania swojego adresu e-mail do wymienionych celów ze skutkiem natychmiastowym, informując o swojej decyzji administratorów danych wymienionych na początku niniejszego oświadczenia. Podczas tego działania ponoszone są jedynie opłaty związane ze złożeniem dokumentów, zgodne z taryfą bazową. Po otrzymaniu sprzeciwu użytkownika natychmiast zaprzestaniemy wykorzystywania jego adresu e-mail do celów marketingowych.

10.3 Biuletyn marketingowy

Na stronie internetowej można zapisać się na listę odbiorców naszego biuletynu. W oknie wprowadzania danych można określić, jakie dane osobowe zostaną nam przekazane w momencie zgłaszania subskrypcji.

Nasze biuletyny wykorzystujemy do regularnego przekazywania ofert naszym klientom i partnerom biznesowym. Biuletyn firmowy użytkownik może otrzymać tylko wtedy, gdy

1. posiada ważny adres e-mail oraz

2. zgłosił się na listę odbiorców biuletynu.

Ze względów prawnych i zgodnie z przepisami UE/EOG, w ramach procedury double opt-in obowiązującej w UE/EOG, na adres e-mail podany podczas zapisu na listę odbiorców biuletynu zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca. Ten e-mail potwierdzający jest wysyłany w celu weryfikacji, czy dany użytkownik jesteś właścicielem adresu e-mail i czy potwierdza subskrypcję biuletynu.

Podczas zgłoszenia subskrypcji pobieramy również adres IP, używany przez system IT użytkownika w momencie subskrypcji i wystawiony przez jego dostawcę usług internetowych, a także datę i godzinę zgłoszenia subskrypcji. Musimy gromadzić te dane, aby później zbadać (ewentualne) przypadku nadużycia adresu e-mail użytkownika; z względów bezpieczeństwa działanie takie jest dozwolone.

Dane osobowe zbierane podczas zgłoszenia są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszych biuletynów. Ponadto subskrybenci biuletynów mogą otrzymywać informacje drogą elektroniczną, jeśli jest to niezbędne do administrowania subskrypcją biuletynu, co może mieć miejsce w przypadku modyfikacji naszych biuletynów lub zmiany środowiska technicznego. Dane osobowe zbierane na potrzeby usługi subskrypcji biuletynu nie będą udostępniane stronom trzecim. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów. W każdej chwili można też wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych udostępnionych przy zapisie. Wszystkie biuletyny zawierają link umożliwiający wycofanie zgody. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji naszych biuletynów bezpośrednio na stronie internetowej lub skontaktowanie się z nami w inny sposób.

Podstawą prawną dla wyżej wymienionego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO.

10.4 Funkcja śledzenia biuletynu

Nasze biuletyny zawierają tzw. piksele śledzące. Piksele śledzące to niezwykle małe pliki graficzne zintegrowane z wiadomościami e-mail wysyłanymi w formacie HTML, które umożliwiają rejestrację oraz analizę plików dziennika. Dzięki temu można przeprowadzić analizę statystyczną sukcesu lub porażki kampanii marketingowych w Internecie. Zintegrowany piksel śledzenia umożliwia firmie ustalenie, czy wiadomość e-mail została przez użytkownika otwarta i do jakich linków użytkownik uzyskał dostęp w wiadomości e-mail.

Dane osobowe, zebrane za pomocą piksela śledzącego zawartego w biuletynach, zapisujemy i analizujemy w celu optymalizacji subskrypcji biuletynów oraz lepszego dostosowania przyszłych ich treści do obszarów zainteresowań użytkownika. Te dane osobowe nie są ujawniane żadnym stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione w każdej chwili do wycofania odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody, złożonego oddzielnie i w ramach procedury double opt-in. Po wycofaniu zgody dane osobowe zostaną przez nas usunięte. Anulowanie subskrypcji biuletynu jest automatycznie traktowane jako odstąpienie od umowy.

Analiza odbywa się na podstawie zgody użytkownika wyrażonej przy zapisie na listę subskrybentów biuletynu, art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO. Jeśli biuletyny są wysyłane bez uprzedniej, odrębnej zgody użytkownika (patrz punkt 10.2), analiza jest przeprowadzana na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z wyświetlaniem zindywidualizowanych reklam, badaniem rynku i/lub projektem naszej strony internetowej, która spełnia potrzeby rynku, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO.

 

11. Nasza aktywność w sieciach społecznościowych

Posiadamy i prowadzimy własne strony na portalach społecznościowych, aby umożliwić komunikację z użytkownikiem oraz przekazywanie mu w tych miejscach informacji o naszych usługach. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, współadministratorami danych jesteśmy my oraz operator sieci społecznościowej (art. 26 RODO) w odniesieniu do wywołanych w ten sposób operacji przetwarzania, które dotyczą danych osobowych.

Nie jesteśmy faktycznym operatorem tych stron, a jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez poszczególnych operatorów. Z tego powodu i zapobiegawczo wskazujemy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z tych sieci może jednak wiązać się dla użytkownika z ryzykiem w zakresie ochrony danych, gdyż ochrona jego praw, tj. prawa dostępu, usunięcia, sprzeciwu itp. może okazać się utrudniona. Przetwarzanie danych z sieci społecznościowych jest często wykonywane bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez operatorów sieci i nie mamy nad tym żadnej kontroli. Gdy operatorzy tworzą profile użytkowników, często stosują pliki cookie, a zachowanie użytkownika może być bezpośrednio przypisane do jego własnego profilu członkowskiego (jeśli jest zalogowany).

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych odbywają się zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO na podstawie naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów odpowiedniego dostawcy w celu szybkiej komunikacji z użytkownikiem lub informowania go o naszych usługach. Jeśli użytkownik musi udzielić zgody odpowiednim dostawcom na przetwarzanie swoich danych osobowych, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 (a) RODO w połączeniu z art. 7 RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych tych dostawców, chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że najlepiej jest realizować swoje prawa (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika w sieciach społecznościowych oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu lub prawa do wycofania zgody (opt out) są wymienione poniżej dla poszczególnych dostawców sieci społecznościowych, z których korzystamy.

11.1 Instagram

Współadministratorem danych osobowych w Europie jest: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności: http://instagram.com/legal/privacy/
Ustawienia reklam i Opt-out: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

11.2 LinkedIn

Współadministratorem danych osobowych w Europie jest: LinkedIn Irland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ustawienia reklam i Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.3 Twitter

Współadministratorem danych osobowych w Europie jest: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

Polityka prywatności:: https://twitter.com/en/privacy

Informacje na temat Państwa danych:: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Ustawienia reklam i Opt-out: https://twitter.com/personalization

11.4 YouTube

Współadministratorem danych osobowych w Europie jest: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności:: https://policies.google.com/privacy

Ustawienia reklam i Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

12. Analiza sieciowa

12.1 Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; zwanej dalej „Google”). W ramach tej usługi tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie (patrz punkt „Pliki cookie”). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, np. przeglądarka użytkownika

1. Typ/wersja przeglądarki internetowej

2. System operacyjny

3. URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), host

4. Nazwa komputera, z którego wyświetlana jest strona (adres IP) oraz

5. godzina wysłania zapytania na serwer,

są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych ze stroną internetową i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku oraz dostosowania wyglądu tej strony. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli działanie takie przewidziane jest przepisami prawa lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Adres IP użytkownika nie będzie w żadnym wypadku łączony z innymi danymi. Adresy IP są anonimizowane tak, aby nie można było ich przypisać do osoby (tzw. maskowanie IP).

Użytkownik może zablokować zastosowanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może być utrudnione korzystanie z pełni ze wszystkich funkcji tej witryny.

Należy pamiętać, że Google Analytics jest wyświetlany w menedżerze plików cookie jako doubleclick.net.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

Poza tym użytkownik może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie funkcji plugin przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywnie do plugin przeglądarki, który jest szczególnie odpowiedni dla przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link: Dezaktywuj Google Analytics. Zapisany zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi usłudze gromadzenie danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa wyłącznie dla danej przeglądarki, tylko dla naszej witryny internetowej i zostanie zapisany na urządzeniu użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie zapisanych dla tej przeglądarki, plik cookie opt-out musi zostać zresetowany.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Analytics można znaleźć w zakładce pomocy na stronie internetowej Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

12.2 Remarketing w Google Analytics

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu Google. Remarketing Google to funkcja Google Ads, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Dlatego integracja z Remarketing Google pozwala firmie na dobór reklamy w oparciu o zainteresowania użytkowników, a tym samym na prezentowanie reklamy interesującej tego konkretnego użytkownika.

Firmą obsługującą funkcje remarketingu Google jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem Remarketing Google jest wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Remarketing Google umożliwia nam prezentowanie reklam dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu w ramach sieci reklamowej Google lub na innych stronach internetowych.

Remarketing Google zapisuje plik cookie w systemie IT użytkownika. Zapisanie plików cookie umożliwia Google rozpoznanie osób odwiedzających naszą stronę internetową, które później odwiedzają strony internetowe należące również do sieci reklamowej Google. Przeglądarka użytkownika automatycznie identyfikuje się z Google przy każdej wizycie na stronie internetowej, która korzysta z funkcji remarketingu Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie podczas przeglądania Internetu, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak odwiedzane strony internetowe. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w siedzibie w USA. Google może udostępniać stronom trzecim te dane osobowe, zebrane w ramach procesu technicznego.

Jak już wspomniano, w każdej chwili użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale zablokować zastosowanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google zapisanie pliku cookie w systemie IT użytkownika. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Użytkownik ma również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec opartych na jego zainteresowaniach reklam w Google. W tym celu należy z każdej z używanych przeglądarek internetowych wywołać link www.google.de/settings/ads i tam dokonać żądanych ustawień.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Szczegółowe informacje oraz polityka prywatności Google są dostępne pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 HubSpot

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji HubSpot.

HubSpot śledzi osoby odwiedzające naszą stronę internetową za pomocą plików cookie przeglądarki. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, HubSpot sprawdza, czy zapisany jest na jego urządzeniu plik cookie śledzenia HubSpot. Jeżeli w przeglądarce użytkownika nie ma jeszcze ustawionego takiego pliku cookie HubSpot, zostanie on w niej zapisany – o ile użytkownik wyrazi na to zgodę – i będzie rejestrował wszystkie nasze strony internetowe, które użytkownik będzie później odwiedzał.

Istnieje kilka rzeczy, o których należy pamiętać w odniesieniu do postępowania plików cookie dla funkcji śledzenia HubSpot:

 • Wizyta użytkownika na naszych stronach internetowych będzie śledzona za pomocą pliku cookie HubSpot tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ustawienie pliku cookie HubSpot lub wszystkich śledzących plików cookie.
 • Jeżeli użytkownik wypełni i prześle jeden z formularzy na naszych stronach internetowych (np. formularz kontaktowy) i wyrazi zgodę na ustawienie pliku cookie HubSpot, HubSpot skojarzy poprzednie odsłony strony wynikające ze śledzącego pliku cookie z przesłanym formularzem.
 • • Jeśli już wcześniej użytkownik kontaktował się z nami, jego adres e-mail wysłany za pośrednictwem formularza zostanie przypisany do informacji już przez nas przechowywanych.
 • Jeśli użytkownik usunie wszystkie swoje pliki cookie, a w szczególności pliki cookie HubSpot, zostanie uznany za nową osobę odwiedzającą nasze strony internetowe i zostanie ustawiony dla niego nowy plik cookie. Jednak HubSpot automatycznie duplikuje wszystkie zgłoszenia formularzy otrzymane z tego samego adresu e-mail, nawet jeśli do tych zgłoszeń przypisano różne pliki cookie przeglądarki.
 • Ponieważ pliki cookie są ustawiane w przeglądarce tylko raz, zgłoszenia od dwóch osób korzystających z jednego komputera będą powiązane z tym samym zapisem kontaktu. Taka deduplikacja poprzez pik cookie zapewnia, że jeśli osoba kontaktowa wysyła formularze do witryny z różnych adresów e-mail, wszystkie zgłoszenia zostaną powiązane z jednym zapisem kontaktu w HubSpot.
 • HubSpot przypisuje wywołania witryny do jednej osoby kontaktowej, gdy osoba ta kliknie link w śledzonej wiadomości marketingowej, która prowadzi do strony, na której zainstalowany jest kod śledzenia HubSpot.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO. Dane użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez niego zgody.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Szczegółowe informacje oraz polityka prywatności HubSpot są dostępne pod adresem: https://legal.hubspot.com/privacy-policy


13. Reklama

13.1 Google Ads (wcześniej AdWords)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google Ads celem reklamowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych stron trzecich. Operatorem tej usługi jest spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W tym celu Google ustawia w przeglądarce urządzenia użytkownika plik cookie, który automatycznie wykorzystuje pseudonimizowany identyfikator pliku cookie i ułatwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika na podstawie odwiedzanych przez niego stron internetowych.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

Dalsze przetwarzanie nie będzie miało miejsca, chyba że użytkownik udzielił Google zgody na powiązanie historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystanie informacji z konta Google w celu dostosowania reklam prezentowanych użytkownikowi online. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta informacje o użytkowniku wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania grup docelowych dla reklam „cross-device”. Google tymczasowo łączy dane osobowe użytkownika z danymi Google Analytics w celu tworzenia grup docelowych.

Użytkownik może na stałe wyłączyć ustawianie plików cookie dla spersonalizowanej reklamy, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Alternatywnie można skontaktować się z Digital Advertising Alliance pod adresem www.aboutads.info, aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu plików cookie i konfiguracji ustawień. Użytkownik może ponadto dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i mieć możliwość ich akceptowania w sposób indywidualny lub w określonych przypadkach; użytkownik może również dostosować te ustawienia tak, aby pliki cookie były co do zasady blokowane. Ogólna dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszej strony internetowej.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności w odniesieniu do reklam i Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13.2 Google AdSense

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych stron trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich do treści danej witryny strony trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie użytkowników Internetu pod kątem zainteresowań, co jest realizowane poprzez tworzenie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google-AdSense jest spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem komponentu Google AdSense jest zintegrowanie reklam z naszą stroną internetową. Google AdSense zapisuje plik cookie w systemie IT użytkownika. Zapisanie tego pliku cookie umożliwia Alphabet Inc. analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny, która jest przez nas obsługiwana i z którą zintegrowano komponent Google AdSense, komponent Google AdSense automatycznie inicjuje przekazywanie danych przez przeglądarką w systemie IT użytkownika do Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, w celach marketingowych i celem rozliczenia stosownej prowizji. W trakcie tej procedury technicznej Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia osób odwiedzających i kliknięć, a także do fakturowania prowizji.

W każdej chwili użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale zablokować zastosowanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. zapisanie pliku cookie w systemie IT użytkownika. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Google AdSense także wykorzystuje piksele śledzące. Piksele śledzące to niezwykle małe pliki graficzne zintegrowane ze stroną internetową, które umożliwiają zapisywanie i analizę plików dziennika, często wykorzystywanych do analiz statystycznych. Zintegrowany piksel śledzący umożliwia Alphabet Inc. ustalenie, czy i kiedy strona internetowa została otwarta z systemu IT użytkownika oraz jakie linki zostały kliknięte. Piksele śledzące są między innymi pomocne w analizie przepływu użytkowników strony internetowej.

Dane osobowe i informacje, w tym adres IP, które są niezbędne do pobierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przesyłane za pośrednictwem Google AdSense do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może udostępniać stronom trzecim te dane osobowe, zebrane w ramach procesu technicznego.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Więcej informacji na temat Google AdSense można znaleźć tutaj: https://www.google.de/adsense/start/.

13.3 Google Ads z analizą odwiedzin

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji Google Ads. Google Ads to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam zarówno w serwisie Google, jak i w wynikach wyszukiwania sieci reklamowej Google. Google Ads pozwala reklamodawcy wstępnie zdefiniować pewne słowa kluczowe, za pomocą których reklama będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy wyszukiwarka uzyska wynik wyszukiwania zgodny ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznie istotnych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usługi Google Ads jest spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem Google Ads jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie istotnych z punktu widzenia zainteresowań użytkownika reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google, w jest systemie IT zostanie ustawiony przez Google tzw. plik cookie konwersji. Plik cookie konwersji traci swoją ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkownika. Jeśli plik cookie konwersji nie utracił jeszcze ważności, będzie używany do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji dostarcza nam i Google informacji o tym, czy użytkownik, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy, wygenerował obrót, czyli zakończył lub anulował zakup towaru.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam, tj. do określenia sukcesu lub porażki poszczególnych działań reklamowych oraz do optymalizacji naszych reklam w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których mogliby zidentyfikować użytkownika.

Pliki cookie konwersji są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP łącza internetowego wykorzystywanego przez użytkownika, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w siedzibie w USA. Google może udostępniać stronom trzecim te dane osobowe, zebrane w ramach procesu technicznego.

W każdej chwili użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale zablokować zastosowanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w Państwa systemie informatycznym. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Ads można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Użytkownik ma również możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec opartych na jego zainteresowaniach reklam w Google. W tym celu należy z każdej z używanych przeglądarek internetowych wywołać link www.google.de/settings/ads i tam dokonać żądanych ustawień.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od nas, kontaktując się z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.

Szczegółowe informacje oraz polityka prywatności Google są dostępne pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

14. Wtyczki i inne usługi

14.1 Adobe Typekit

Do wizualnej prezentacji naszej strony używamy narzędzia Adobe Typekit. Typekit to usługa świadczona przez Adobe Systems Software Ireland Ltd., dzięki której mamy dostęp do biblioteki czcionek. Aby zintegrować używane przez nas czcionki, przeglądarka użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej witryny. Dzięki temu Adobe otrzymuje informację, że z adresu IP użytkownika uzyskano dostęp do naszej witryny. Więcej informacji na temat Adobe Typekit można znaleźć w polityce prywatności firmy Adobe pod poniższym adresem: www.adobe.com/privacy/typekit.html.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

14.2 Google Tag Manager

Ta strona korzysta z narzędzia Google Tag Manager, które nie zapisuje żadnych plików cookie i nie pobiera żadnych danych osobowych.

Dzięki temu narzędziu „tagi stron internetowych” (czyli słowa kluczowe zintegrowane z elementami HTML) mogą być wdrażane i zarządzane poprzez dany interfejs. Google Tag Manager umożliwia nam automatyczne śledzenie, który przycisk, link lub pojedynczy obrazek został aktywnie kliknięty przez użytkownika oraz rejestrowanie, które treści na naszej stronie internetowej są dla niego szczególnie interesujące.

Narzędzie to uruchamia również inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, dotyczy ona wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych za pomocą narzędzia Google Tag Manager.

Te operacje przetwarzania odbywają się tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO.

 

15. Prawa osoby, której dane dotyczą

15.1 Prawo informacji

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od nas podania informacji, czy przetwarzane są jej dane osobowe.

15.2 Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Sie haben zu jedem Zeitpunkt das Recht auf kostenfreie Informationen betreffend die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das Recht auf die Bereitstellung einer Kopie dieser Daten durch uns, nach den gesetzlichen Vorschriften.

15.3 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

15.4 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile zachodzi jedna z podstaw prawnych i nie jest konieczne ich przetwarzanie lub dalsze przechowywanie.

15.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

15.6 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyła. Ponadto ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, której to stronie dane osobowe zostały przekazane, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 (a) RODO lub art. 9 ust. 2 (a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 (b) RODO i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

15.7 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 (e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub (f) (przetwarzanie danych na podstawie równoważenia uzasadnionych interesów) RODO.

To samo odnosi się do profilowania na podstawie art. 4 punkt 4 RODO.

Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach marketingu bezpośredniego. W każdym momencie użytkownik ma prawo zgłosić swój sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. To samo odnosi się do profilowania związanego z tym rodzajem marketingu bezpośredniego. Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych w tym celu.

Ponadto na mocy art. 89 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 
15.8 Wycofanie zgody związanej z ochroną danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem w przyszłym okresie.
 
15.9 Wniesienie skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych na przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika.
 
 
16. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli zostało to przewidziane przepisami prawa, którym podlega nasza firma.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie wymagany okres przechowywania, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami prawa.

 
17. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych wynika z odpowiednich przepisów dotyczących okresu przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej zainicjowania.

 
18. Obowiązywanie i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i obowiązuje zgodnie z wersją ogłoszoną we wrześniu 2020 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i usług oferowanych za pośrednictwem tej witryny lub ze względu na zmiany wymagań prawnych lub urzędowych, może okazać się konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Na stronie internetowej można w dowolnym momencie zapoznać się z aktualną treścią naszej polityki prywatności i ją wydrukować; jest ona dostępna pod adresem: https://www.asendia.pl/hubfs/Asendia Germany - Privacy Notice - DE 30.11.2020_PL.pdf

Ta polityka prywatności została stworzona za pomocą oprogramowania do ochrony danych audatis MANAGER.