new-asendia-logo

Wskazówki prawne i wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Obszar zastosowania

 

Wszyscy odwiedzający, którzy uzyskują dostęp do informacji, treści lub usług oferowanych lub publikowanych na tej stronie internetowej („odwiedzający”), zgadzają się na poniżej opisane warunki. Informacje, treści lub usługi, o których mowa w niniejszym dokumencie, są dalej nazywane „cyfrową prezentacją” formy Asendia.

 

2. Komunikacja elektroniczna

Chociaż Asendia podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić, by w wiadomościach e-mail lub innych wiadomościach elektronicznych (SMS, formularze itp.) nie występowały wirusy, użytkownicy powinni być świadomi, że ta forma komunikacji nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa lub braku błędów. Informacje mogą być przechwytywane, przeglądane, zmieniane lub nieczytelne, niszczone przez osoby trzecie, docierać z opóźnieniem, mogą być niekompletne lub zawierać wirusy. Asendia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wiadomości e-mail lub innych wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną.

 

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Cała zawartość tej cyfrowej prezentacji jest chroniona prawem autorskim (wszystkie prawa zastrzeżone). Pobieranie lub drukowanie poszczególnych stron lub cyfrowej prezentacji jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych, pod warunkiem, że nie zostaną usunięte informacje o prawach autorskich lub inne prawnie chronione nazwy lub symbole. Użycie do celów komercyjnych jest zabronione.

Zabronione jest częściowe lub całkowite powielanie, przesyłanie (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikowanie, odsyłanie poprzez linki lub wykorzystywanie strony internetowej Asendia do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Asendia.

Nazwy „Asendia”, „The world is your address” i związane z nimi logotypy oraz inne nazwy produktów i usług są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Asendia. W żadnym przypadku, w sposób wyraźny czy dorozumiany, nie udzielamy licencji na używanie tych znaków towarowych. Znaki towarowe nie mogą być kopiowane, pobierane, powielane, używane, modyfikowane lub w inny sposób rozpowszechniane bez wcześniejszej pisemnej zgody. Żadna z informacji zawartych w cyfrowej prezentacji nie powinna być interpretowana jako przyznanie jakiegokolwiek prawa do korzystania z obrazu, znaku towarowego lub logotypu.

 

4. Wykluczenie odpowiedzialności

Asendia nie gwarantuje, że cyfrowa prezentacja będzie działać w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, że błędy zostaną naprawione, lub że cyfrowa prezentacja i serwer, na którym jest udostępniana, są wolne od wirusów lub szkodliwych komponentów.

Asendia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z dostępu lub korzystania z jakiejkolwiek części cyfrowej prezentacji (lub wynikające z tego, że takie części są niedostępne lub nie można z nich korzystać, lub wynikające z wirusów komputerowych itp.).

Cyfrowa prezentacja jest udostępniana bez gwarancji braku wad. Asendia stale sprawdza i aktualizuje informacje, treści i usługi udostępniane lub oferowane na tej stronie. Mimo zachowania należytej staranności, dane te mogą się zmieniać. Ani Asendia, ani jej partnerzy umowni nie ponoszą zatem żadnej odpowiedzialności ani nie udzielają gwarancji za poprawność, rzetelność, kompletność, bezpieczeństwo lub aktualność udostępnianych informacji. Informacje i poglądy przedstawione w ramach cyfrowej prezentacji mogą być zmienione w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

Asendia nie sprawdza żadnej ze stron internetowych, do których odsyłają linki zamieszczone w cyfrowej prezentacji, nie ponosi też odpowiedzialności za ich treść ani za produkty, usługi lub inne elementy oferowane za ich pośrednictwem.

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo Asendia nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów, zysków, klientów lub możliwości, ani za żadne szkody pośrednie, konkretne lub przypadkowe, ani za straty lub szkody następcze i kary, w tym odszkodowania, ani za szkody wynikające z utraty danych, niezależnie od tego, czy te szkody lub straty wynikają z umowy, z naruszenia zobowiązań umownych, z czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), czy z innych przyczyn i niezależnie od tego, czy Asendia została poinformowana o możliwości wystąpienia odnośnych szkód.

 

6. Opinia odwiedzających

Asendia zaprasza odwiedzających, którzy uzyskują dostęp do informacji, treści lub usług oferowanych lub publikowanych na niniejszej stronie, do przekazywania komunikatów zwrotnych, pomysłów i sugestii. Niestety nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na każdy komentarz. Asendia zastrzega sobie prawo do wykorzystania informacji przekazywanych przez odwiedzających.

 

7. Prawo właściwe/jurysdykcja

W zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie stosunki prawne pomiędzy użytkownikami tej cyfrowej prezentacji a Asendią podlegają francuskiemu prawu materialnemu. Sądem właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd w Paryżu.